English සිංහල
இப்போது விசாரிக்கவும்

ஜிதேந்ரா குணதிலக்க நிதித் தொழிற்பாடுகளின் தலைவர் – LOLC

மெஹ்ரா மெண்டிஸ் பிரதிப் பொது முகாமையாளர், ஃப்லீட் முகாமைத்துவ சேவைகள் - LOLC

மொந்திணி வர்ணகுல சிறிய மற்றும் நடுத்தர முயற்சியான்மை வணிகப் பிரிவின் தலைவர் பிரதிப் பொது முகாமையாளர், மேல் II மற்றும் வடமேல் மாகாண பிராந்தியங்கள் - LOLC

சந்தன ஜயனாத் பிரதம தொழிற்பாட்டு அதிகாரி, மீட்பு - LOLC

ரோஷனி வீரசேக்கர பொறுப்பு முகாமைத்துவத் தலைவர் - LOLC ஃபினான்ஸ் PLC

சஞ்சய காலிதாச பிரதிப் பொது முகாமையாளர், திறைசேரி - LOLC

பகிரதன் ஷன்முகலிங்கம் உதவிப் பொது முகாமையாளர் - LOLC

மாலிக்கா அபேகோன் உதவிப் பொது முகாமையாளர், நிதி - LOLC

திலும் மஹவத்த ஒருங்கிசைவு அதிகாரி, LOLC ஃபினான்ஸ் PLC

சின்தக்க ஜயசிங்க வணிகத் தீர்வுகள் தலைவர், வங்கியியல் LOLC டெக்னோலஜீஸ் லிமிடட்

இனோக்கா ஜம்பதி வரி முகாமைத்துவம் மற்றும் ஒருங்கிசைவு தலைவர் - LOLC

இந்திக ஆரியவன்ஸ உதவிப் பொது முகாமையாளர், கடன் இடர் முகாமைத்துவம் - LOLC

இந்துனில் ஹேரத் பிரதி பொது முகாமையாளர் - வட மேல் மற்றும் வட மத்தி II பிராந்தியங்கள்

ஜயந்த தர்மப்ரிய உதவிப் பொது முகாமையாளர், சட்டம் - LOLC

ஷஷிக்கா டயஸ் உதவிப் பொது முகாமையாளர், சட்டம் - LOLC

காமினி ஜயவீர பிரதிப் பொது முகாமையாளர் - வட மேல் மற்றும் வட மத்திய பிராந்தியங்கள் LOLC

ஹசேல திலகரத்ன பிரதிப் பொது முகாமையாளர் - தெற்கு II மற்றும் வடக்கு II பிராந்தியங்கள், LOLC

இம்ராஸ் இக்பால் நிதித் தலைவர் - LOLC ஃபினான்ஸ் PLC

நாலக்க மொஹோத்தி பிரதிப் பொது முகாமையாளர் - தெற்கு மற்றும் சப்ரகமுவா

ஷாந்த ரொட்ரிகோ பிரதிப் பொது முகாமையாளர், மத்திய பிராந்தியம் - LOLC

ஷிராஸ் ரிஃபாய் பிரதிப் பொது முகாமையாளர், அல்-ஃபலாஹ் இஸ்லாமிய வணிகப் பிரிவு

சுதத் ப்ரேமரத்ன உதவிப் பொது முகாமையாளர், மீட்பு - LOLC

யானிக் ஃபெனாண்டோ பிரதிப் பொது முகாமையாளர், கிழக்கு மற்றும் உவா பிராந்தியங்கள் - LOLC

சுதர்ஷினி டீ அல்விஸ் உதவிப் பொது முகாமையாளர், சந்தைப்படுத்தல் தொழிற்பாடுகள் - LOLC

ரவீந்த்ரனி செனவிரத்ன கம்பனி செயலாளர்

ரஷ்மி ஹெட்டிகே மனிதவள முகாமையாளர் - LOLC

கயந்த வீரகோன் பிரதிப் பொது முகாமையாளர், நிறுவன இடர் முகாமைத்துவம் - LOLC

தோமஸ் பொன்னையா பிரதிப் பொது முகாமையாளர், மெட்றோ 1

புத்திக்க வீரதுங்க நிதித் தலைவர் - LOLC ஃபினான்ஸ் PLC

சரித் ஜாகொட பிரதிப் பொது முகாமையாளர் - மெட்றோ நிதி - LOLC ஃபினான்ஸ் PLC